Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor, nedan benämnt ”Allmänna villkoren” gäller mellan Nordic Executive Medicine AB (559076–6381), nedan benämnd ”NEM” och kunden, nedan benämnd ”Kunden” som ingår ett avtal ”Avtalet” med NEM.

Kunden ansvarar även för att de som till följd av Avtalet använder Produkterna som definieras i §1, nedan benämnt ”Slutanvändare”, ska följa bestämmelserna häri.

NEM, Slutanvändare och Kunden benämns nedan även enskilt som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

§1 Produkterna/Health as a service
NEM erbjuder en ”Health as a service” lösning, genom NEM, tillsammans med tredjepartstillägg. Slutanvändare kan hos NEM få hälsorådgivning, genom fysiska och/eller digitala möten med en legitimerad yrkesutövare, exempelvis en läkare, i Allmänna villkoren definierat ”Tjänsten”. Genom godkännande av ett separat Slutanvändaravtal, kan Slutanvändare även samla individuella hälsodata och tilldela NEM dessa, för användning i hälsorådgivningen.

NEM kan även ge Slutanvändaren rekommendationer om olika fysiska produkter, i Allmänna Villkoren definierat ”Varorna” som tillhandahålls av samarbetspartners till NEM, direkt via NEM och/eller extern oberoende part. De varor som tillhandahålls anges vid köp och efter löpande överenskommelse mellan Parterna. Dessa definieras gemensamt ”Varorna”.

Varorna och Tjänsten, definieras gemensamt ”Produkterna”.

§2 Allmänt
Den hälso- och sjukvård Slutanvändare får via Produkterna tillhandahålls av NEM eller annan vårdgivare som NEM har avtal med. NEM tar inte ansvar för den vård som Kund och/eller Slutanvändare får hos andra vårdgivare som inte NEM har avtal med och NEMs i förekommande fall vårdgivaransvar regleras inte av dessa villkor, utan följer av tillämplig lagstiftning, såsom patientlagen, patientdatalagen, samt hälso- och sjukvårdslagen. Vid akut behov av vård ska Slutanvändare alltid ringa 112 eller uppsöka akutmottagning i första hand.

§3 Avtalstecknande
Avtalet ingås genom att kunden godkänner dessa Allmänna villkor när denne köper en eller flera av Produkterna i §1 via hemsidan nem.health. Genom detta köp accepterar Kunden de Allmänna villkoren.

Om kunden tidigare haft en motsvarighet till Avtalet med NEM, som avslutats till följd av brott mot något som anges i de Allmänna villkoren, ska särskilt godkännande inhämtas av Kunden hos NEM innan kund ingår Avtal igen.

§4 Kontaktuppgifter
Kund och Slutanvändare ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta, samt förbinder sig att genast uppdatera sina kontaktuppgifter hos NEM under hela avtalstiden. Ändringar ska utan dröjsmål meddelas till contact@nem.health.

§5 Allmänt om användande av Produkterna
För att använda Produkterna krävs att Slutanvändare är minst arton (18) år gammal. Produkterna får bara användas av, och avse den eller de personer som omfattas av Avtalet och undertecknar Slutanvändaravtalet i samband med registrering. Detta med undantag för vårdnadshavare, som i förekommande fall kan söka vård för barn (under 18 år) som denne är vårdnadshavare för. Vårdnadshavare innehar i detta fall ansvaret som Slutanvändare.

Slutanvändare ansvarar för varje handling som företas för dennes räkning, genom de tillhandahållna Produkterna och dennes användning av Produkterna. NEM ansvarar inte för utomståendes missbruk av Produkterna eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

Slutanvändare ansvarar för att Produkterna används i enlighet med Allmänna villkoren, andra villkor som anges i/på Produkterna samt vid var tid gällande rätt. Slutanvändare ansvarar ensam för den information denne delar på eller via Produkterna och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

Genom att ingå Avtalet och i förekommande fall även underteckna ett Slutanvändaravtal, bekräftar och accepterar Kund och Slutanvändare att angivna kontaktuppgifter används av NEM för att kontakta Slutanvändare och/eller Kunden via e-mail och telefon med viktig information gällande tjänst och eller ändringar i Avtalet, i enlighet med §14.

Slutanvändare bör använda eventuella tillhandahållna Varor i enlighet med de produktbeskrivningar, handböcker och liknande som medföljer Varorna.

Information och erbjudanden som publiceras eller tillhandahålles av NEM utgör ett komplement till medicinsk rådgivning och är inte avsätt att användas istället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling av sjukdom. Användning av Produkterna är endast ett komplement till den gängse vården och är avsett som ett hjälpmedel för den gängse vården att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter.

§6 Priser, fakturering och betalning
Priser och avgifter för Produkterna framgår vid köp av Produkten. Vid köp av NEM360 debiteras summan vid köp månatligen. NEM förbehåller sig rätten att i förskott debitera fasta avgifter som anges i Avtalet. Eventuella rörliga avgifter och/eller tillägg har NEM rätt att debitera därutöver.

Vid utebliven betalning från Kunden, äger NEM rätten att omgående ställa in samtliga dess prestationer, till dess att betalning erlagts. Om Kundens betalning är mer än 30 dagar försenad, äger NEM rätt att omgående säga upp Avtalet.

§7 NEMs ansvar och ansvarsbegränsningar
NEM har som målsättning att ha hög tillgänglighet. Slutanvändare och Kunden ska ha en rimlig möjlighet att komma i kontakt med NEM och använda Tjänsten. Med de begränsningar som annars anges i Allmänna villkoren, ansvarar NEM för att Tjänsten är tillgänglig inom rimlig tid. Avseende eventuella appar och andra produkter gäller respektive app/produkts egna tillgänglighetsvillkor.

NEM ansvarar inte för innehåll som eventuellt länkas till eller från Produkterna eller från NEMs hemsida https://nem.health.

NEM ansvarar inte för avbrott i Produkternas tillgänglighet som orsakas av (1) fel i Kundens utrustning och nätverk eller fel i tredjeparsprodukter som NEM inte kan avhjälpa. (2) annan omständighet som Kunden ansvarar för, eller NEM inte ansvarar för enligt Allmänna villkoren. (3) virus eller annat säkerhetsangrepp trots NEMs skyddsåtgärder.

NEM ansvarar endast för den data och de råd som NEM själva tillhandahåller genom Produkterna. NEM ansvarar inte för eventuella data och råd från tredje man.

Avbrott och/eller fel i Produkterna ska utan dröjsmål anmälas till NEM via contact@nem.health. NEM har rätt att på egen bekostnad avhjälpa avbrott eller fel förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Slutanvändare. Om avhjälpande inte kan ske har Kunden rätt till skäligt prisavdrag/kostnadsersättning. Detta med undantag för vad som annars anges i de Allmänna villkoren.

NEM ansvarar inte för avbrott eller fel som beror på Slutanvändare, Kunden eller annat förhållande som Slutanvändare eller Kunden ansvarar för. NEM ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder som kan vara ett resultat av direkt, eller indirekt användning eller felanvändning av information tillhandahållen genom Produkterna. NEMs ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tjugofyra tusen (24 000) SEK. NEM ansvarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

§8 Slutanvändares och Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som NEM anger. Kunden ansvarar även för att Slutanvändaren gör detsamma.

Slutanvändare och Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Slutanvändare respektive Kunden i samband med registrering och användning av Produkterna. NEM ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer till följd av att Slutanvändare eller Kunden lämnat felaktig information eller på annat sätt inte följt de Allmänna villkoren.

Slutanvändare och Kunden förbinder sig att bevara allt NEM tillhandahållit som en följd av Avtalet på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för obehörig. Om Slutanvändare eller Kunden misstänker, eller borde misstänka att sådan information kommit till obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Slutanvändare och Kunden skyldiga att genast vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till Produkterna, samt informera NEM via contact@nem.health.

Slutanvändare och Kunden ansvarar för alla aktiviteter som vidtas av respektive Part, såsom tillhandahållande av data och användande av Varorna. Slutanvändare och Kunden ansvarar för att följa eventuella instruktioner från NEM samt iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut, såväl som etiska och moraliska värderingar vid användning av Produkterna. Slutanvändare får inte heller använda Produkterna på sådant sätt att tredje man drabbas av olägenhet eller skada eller på sådant sätt som gör intrång i tredje mans rättigheter.

§9 Immateriella rättigheter m.m.
Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till NEMs varumärke, firma, Produktdesign och övriga dokument som används och/eller tillhandahålls av NEM tillhör NEM, eller i förekommande fall underleverantör. NEM förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda detta material och förbjuder samtidigt all kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av denna information och dessa handlingar. Slutanvändare och Kunden bekräftar och accepterar att otillåten användning av NEMs immateriella rättigheter utgör ett brott mot Avtalet och kan vara brottsligt. NEM förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid sådan otillåten användning av NEMs immateriella rättigheter.

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Avtalet ska tillfalla NEM, med ensamrätt, inkluderat fri vidareöverlåtelse och vidareupplåtelse.

§10 Avbokning
Slutanvändare har rätt att till och med 24 timmar före inbokat videomöte och 48 timmar före inbokat fysiskt möte kostnadsfritt avboka mötet. Om avbokning sker enligt ovan skall eventuell erlagd betalning återbetalas inom 20 dagar. Vid avbokning från Slutanvändares sida senare än vad som anges ovan i detta stycke, är Kunden fortfarande betalningsskyldig och frånsäger sig rätt till eventuell återbetalning.

§11 Otillåten användning
Slutanvändare och Kund äger inte rätt att på något sätt föra information, komponenter, handlingar m.m. ut från Produkterna, om inte annat specifikt anges, eller vid skriftligt godkännande från NEM.

NEM förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, avbryta Slutanvändares rätt till Produkterna, eller vidta andra motsvarande åtgärder i fall av Slutanvändares eller Kundens avtalsbrott, eller då Slutanvändares användande av Produkterna riskerar dess tillförlitlighet. NEM har i detta fall även rätt att omgående säga upp Avtalet utan krav till återbetalning.

Om Slutanvändare eller Kunden brutit mot Avtalet, gällande rätt, eller på annat sätt använt Produkterna på ett olagligt eller otillåtet sätt, är Kunden skyldig att ersätta och hålla NEM skadelöst från eventuell skada NEM orsakas härav.

§12 Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller i tolv (12) månader från och med dagen då Avtalet ingåtts enligt §3 för de Produkter som har en fortlöpande prenumeration med månatliga betalningar. Efter dessa tolv månader fortlöper Avtalet automatiskt om NEM eller Kunden ej skriftligen säger upp Avtalet. Uppsägningstid om tre (3) kalendermånader gäller vid uppsägning av dessa avtal.

Kunden har aldrig, till följd av uppsägning, rätt till återbetalning av redan erlagd betalning.

NEM har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Slutanvändare eller Kunden bryter mot Allmänna villkoren och inte inom tre (3) kalendermånader från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Slutanvändare av från användande av Produkterna och lagrad information om Slutanvändare och Kunden ska skyndsamt tas bort.

NEM ska, vid Avtalets upphörande, oavsett anledning, skyndsamt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterat till Avtalet, förutom vad som annars anges i NEMs integritetspolicy.

§13 Ångerrätt
Kund/Slutanvändare har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, om inte tjänsten har utnyttjats. Tjänsten anses vara utnyttjad när Slutanvändaren har nyttjat tjänsten i form av chatt, email eller samtal med personal, bokning av blodprov, bokning av läkarkonsultation eller dylikt.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill Du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut att frånträda avtalet, inklusive ditt orderbekräftelsenummer per email till contact@nem.health eller per post till:

Nordic Executive Medicine AB

Vaksalagatan 2

753 20 Uppsala

Du kan använda mallen som finnes via denna länk.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka eventuella varor från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Detta gäller endast de fall där en vara blivit utskickad i samband med köp av tjänst. Om varan/varorna ej skickats ut kommer återbetalningen att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 200 SEK.

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

§14 Utveckling och villkorsändringar
NEM förbehåller sig rätten att göra ändringar i Produkterna. Varu- och Tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte begränsat till, avse layout, funktionalitet och innehåll. Genom fortsatt användande av Produkterna, accepterar Kunden och Slutanvändare eventuella villkorsändringar dessa förändringar medför.

Kunden äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall där det kan påvisas att NEMs förändringar i Produkterna är till väsentlig nackdel för Slutanvändare eller Kunden.

NEM har rätt att ändra de Allmänna villkoren, med underrättelse senast 30 dagar före ändringen. Ändringar ska presenteras på NEMs hemsida och/eller via e-mail. Slutanvändare och Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar häri. Genom fortsatt användande av Produkterna anses Slutanvändare och Kunden automatiskt ha godkänt ändringarna.

§15 Force Majeure
Om Parts fullgörande av dennes åtaganden enligt Avtalet försvåras eller förhindras på grund av omständigheter utanför Parts kontroll och som Part inte skäligen kunnat förutse vid Avtalets ingång och vars följder Part inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit, ska detta utföra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

§16 Sekretess
Vardera Part förbinder sig att under avtalstiden iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiellt och att inte använda sådan information på annat sätt än för att uppnå Parts skyldigheter enligt Avtalet. Information som är allmänt känd före Avtalets ingång ska inte anses som konfidentiellt.

NEM ansvarar för att motsvarande sekretessförbindelser iakttas av dennes anställda.

§17 Överlåtelse och underleverantörer
Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna villkoren utan den andre Partens skriftliga samtycke, med undantag för att NEM får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat bolag inom samma koncern.

NEM har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

§18 Personuppgifter
För information om hur NEM hanterar och behandlar personuppgifter, se NEMs integritetspolicy på https://nem.health/integritetspolicy/.

§19 Tvist
Avtalet och Allmänna villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av Avtalet och Allmänna villkoren ska avgöras vid allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

§20 Övrigt
Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor, vara ogiltig, skall detta inte medföra att samtliga bestämmelser är ogiltiga. I den mån ogiltigheten väsentligt påverkar Parts rättigheter/skyldigheter enligt Avtalet, skall istället skälig jämkning göras.