Slutanvändaravtal

Som undertecknare av denna handling, nedan benämnt ”Slutanvändaren”, omfattas du direkt eller indirekt av ett avtal, nedan benämnt ”Avtalet”, med Nordic Executive Medicine AB (559076–6381), nedan benämnt ”NEM”, avseende NEMs Produkter.

För att NEM ska tillhandahålla Slutanvändaren så bra vård som möjligt, behövs en fullmakt att i Slutanvändarens namn utföra beställningar och avtalstecknande enligt §1, samt ett samtycke att behandla Slutanvändarens personuppgifter efter vad som framgår i §2. Vid köp av Produkt och/eller genom att ge sitt samtycke till detta Slutanvändaravtal, godkänner Slutanvändaren innehållet häri.

§1 Fullmakt

§1.1 Begränsad fullmakt – vårdsystem

Slutanvändaren lämnar NEM en begränsad fullmakt och samtycke att i dennes namn utföra vad som följer i §1.1. göras.

  • beställa kosttillskott
  • beställa wearables
  • beställa blodprover
  • beställa annat NEM anser nödvändigt i intresse att främja Slutanvändarens individuella hälsa

Att i Slutanvändarens namn skapa konton i olika system. Konton skapas i syfte att leverera tjänsten, säkerställa och förbättra kvaliteten på NEMs tjänster och skiljer sig mellan olika betalningsplaner.

Samt att skapa konton och/eller teckna avtal hos andra vårdsystem och/eller IT- lösningar som NEM anser vara nödvändiga i intresse av att främja Slutanvändarens individuella hälsa.

§1.2 Fullmaktens begräsningar

NEM måste inhämta ett särskilt tillstånd från Slutanvändaren, om en kontobeställning eller ett avtalstecknande som görs i egenskap av
fullmaktshavare enligt §1.1, kommer att leda till merkostnader för Slutanvändaren eller är utanför priset som anges i Avtalet.

Eventuella tillägg Slutanvändaren gör själv, avseende NEMs beställningar, eller de avtal NEM som tecknat till följd av §1.1, ansvarar Slutanvändaren för själv.

§2 Samtycke

Genom att skriva under denna handling, samtycker Slutanvändaren till det som följer i §2 och dess underrubriker.

§2.1 Personuppgifter

När Slutanvändaren använder sig av NEMs tjänster registreras personuppgifter om Slutanvändaren för att säkra produkternas kvalitet, för att kommunicera med Slutanvändaren och för att efterleva lagar. Alla medicinska uppgifter Slutanvändaren tillhandahåller NEM enom användande av NEMs varor och/eller tjänster kan komma att sparas och lagras, där annat inte specifikt anges.

De medicinska uppgifterna och all patientadministration hanteras enligt patientdatalagen, som reglerar hur länge uppgifterna ska sparas, vem som kan beredas åtkomst till dem och hur de skyddas.

Mer information om NEMs behandling av personuppgifter finns i NEMs integritetspolicy som finns tillgänglig på nem.health/integritetspolicy/.

§2.2 Tillhandahållande av journaler och information

För att NEM ska tillhandahålla Slutanvändaren så bra vård som möjligt, behöver NEM få in Slutanvändarens journaler. NEM rekommenderar att dessa begärs ut från de vårdgivare denne haft kontakt med under de senaste 12 månaderna samt att ytterligare ournaler och handlingar begärs ut därutöver, som Slutanvändaren tycker är av relevans, för införande i NEMs journalsystem. Mot en extra avgift, kan NEM åta sig att införskaffa journaluppgifterna åt Slutanvändaren. En särskild fullmaktsblankett krävs i sådana fall och behöver
därmed skrivas under av Slutanvändaren.

Slutanvändaren ansvarar alltid att denne delger NEM all information som kan vara relevant för dennes vård hos NEM. Slutanvändaren ansvarar även för att löpande uppdatera NEM med nya uppgifter som inte framgår av de journaler som tillhandahållits och som kan vara relevanta för den eventuella vården hos NEM.

§2.3 Information från tredje man

Slutanvändaren kan, genom de avtal som tecknas med tredje man avseende vårdsystemen som anges i §1.1, dela dennes individuella hälsodata till NEM. För att förbättra kvaliteten på tjänsterna, önskar NEM tillgång till denna data, vilket Slutanvändaren samtycker till.

Slutanvändaren har möjlighet att ge NEM en separat fullmakt att begära in dennes journaler och annan relevant information från andra vårdgivare – som beskrivet i §2.2. NEM kan kontaktas för mer information om detta.

§2.4 Information till tredje man

NEM kan komma att överlämna personuppgifter om Slutanvändaren till tredje man. Detta vid remiss, överlämnande av journaler, nödsituationer eller när NEM är skyldig till detta enligt lag.

När NEM skickar remiss eller lämnar ut journaler till tredje man, till exempel en annan vårdinstans, görs detta i samråd med Slutanvändaren. Remissen och/eller journalerna utformas på sådant sätt, att den relevanta medicinska informationen skickas säkert.

Vid en nödsituation, där NEM bedömer att Slutanvändarens anhöriga och/eller annan part akut måste underrättas, behöver NEM inte begära Slutanvändaren om särskilt samtycke. Detsamma gäller när NEM enligt lag är tvingad att dela information om Slutanvändarens medicinska tillstånd.

§2.5 Personuppgiftsbiträden

NEM kan komma att behandla personuppgifter Slutanvändaren delger NEM till följd av Avtalet, hos personuppgiftsbiträden till NEM. Detta för att förbättra kvaliteten på NEMs varor och tjänster. Gentemot NEMs personuppgiftsbiträden tecknas alltid ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal, för att säkerställa en trygg hantering av personuppgifterna. En lista på NEMs personuppgiftsbiträden kan när som helst uppvisas mot begäran.

Personuppgifter som Slutanvändaren delar till, och som hanteras hos NEMs underbiträden, ansvarar NEM endast för begränsat till vad som anges i NEMs integritetspolicy och respektive personuppgiftsbiträdesavtal.

§3 När Avtalet tecknas av någon annan

§3 gäller endast där någon annan än Slutanvändaren tecknat ett Avtal, så som en arbetsgivare.

Genom undertecknande av detta Slutanvändaravtal, godkänner Slutanvändaren NEMs Allmänna villkor och förbinder sig att följa dessa som ”Slutanvändare”. De Allmänna villkoren återfinns på: nem.health/allmanna-villkor/.

För att NEM ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt gällande Avtal, kan NEM komma att lämna ut information om hur Slutanvändaren använder NEMs varor och tjänster. Sådan information innefattar exempelvis hur många kontakter som skett med NEM under en viss tid och huruvida kontakten skett digitalt eller via fysiska möten.

Har Slutanvändarens arbetsgivare tecknat Avtalet, kan det vara nödvändigt att delge viss information till en person hos arbetsgivaren, såsom närmaste chef. Detta är framför allt aktuellt i samband med rehabiliteringsmöten, där NEM behöver återkoppla rehabiliteringsplanen. Vid sådana flerpartssamtal diskuterar och planerar man gemensamt för Slutanvändarens arbetsåtergång. Den
informationen som överlämnas begränsas till relevant information, med Slutanvändarens bästa hälsa i åtanke.