Hem » Artiklar » Hälsa » Mer än diabetes: Fördelarna med CGM för friska individer 

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) har blivit en framträdande trend bland hälsogurus och influencers. Ursprungligen utvecklat för att kontinuerligt övervaka blodsockernivåerna hos diabetiker, har dess dragningskraft expanderat bortom den ursprungliga användargruppen och lockar nu även de som är intresserade av att optimera sin hälsa och livsstil. Ändå kvarstår frågan: rekommenderas det för icke-diabetiker? Svaret är mer komplext än vad man kan tro.

I vår tidigare artikel diskuterade vi hur CGM påverkar blodsockerhanteringen hos diabetiker.  Nu riktar vi istället vår uppmärksamhet mot hur CGM kan fungera som ett ytterligare verktyg i vårt longevity kit för att erbjuda nya insikter kring våra hälsorutiner och livsstilsval.

För att uppfylla vår vision och skapa en värld där alla människor lever längre utan att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, använder vi förebyggande vård och interventionsstrategier för att förlänga åren med god hälsa. Följ med när vi utforskar CGM-teknikens bredare potential för proaktiv hälsohantering för alla.

Om du missade vår introduktion till CGM hittar du den här 

Fördelar med att använda CGM för friska individer

Förutom att hjälpa personer med diabetes, använder vissa personer utan sjukdommen CGM för olika hälsoändamål, som att förbättra kostval och förstå hur olika livsstilsfaktorer påverkar blodsockernivåerna.

CGM har två betydande fördelar för icke-diabetiker  (1): 

1. Tidig upptäckt av onormal glukosreglering

CGM kan underlätta med tidig upptäckt av diabetes och avvikande glukosreglering. Det kan i sin tur bidra till att förebygga oxidativ stress, kronisk inflammation och andra associerade sjukdomar (1). Dessutom indikerar en ny studie på att variationer i blodsockernivåer är kopplade till ökad risk för åderförkalkning, vilket kan förutsäga kardiovaskulära händelser och typ 2-diabetes (2).

Om du missade våra artiklar om kardiovaskulär hälsa hittar du introduktionen här 

Efter en måltid är det normalt att glukosnivåerna stiger, och denna ökning kan variera beroende på matens sammansättning, ofta relaterat till dess glykemiska index (GI). GI klassificerar kolhydrater baserat på hur snabbt de höjer blodsockernivåerna (3). Livsmedel och drycker med högt GI, som innehåller raffinerat socker och kolhydrater, tenderar att ge en snabbare och högre blodsockerökning jämfört med livsmedel med lågt GI. Vanligtvis bör glukosnivåerna återgå till fastande nivåer inom 2 timmar efter en måltid. Även om det glykemiska indexet är till hjälp för att bedöma vilka livsmedel som i allmänhet orsakar toppar i blodsockret, tyder vissa bevis på att individer kan reagera olika på samma mat (se nedan) (1). Denna variation fångas inte helt upp av det glykemiska indexet, eftersom det inte tar hänsyn till individuell biologi, matkombinationer, timing, tillagningsmetoder och andra faktorer.

En signifikant fördel med att använda CGM är dess potential att identifiera individer med risk för diabetes – ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av onormal blodsockerreglering (1). För närvarande baseras diagnostisering av diabetes oftast på enstaka eller genomsnittliga blodsockermätningar och tar inte fullt hänsyn till deras fluktuationer över tid. En nyligen genomförd studie använde CGM-teknik för att bedöma de dynamiska variationerna i blodsockret hos individer (1).

Studien avslöjade att vissa individer upplever blodsockertoppar efter intag av viss mat, medan andra inte visar samma respons på samma livsmedel. Detta indikerar att människor kan ha varierande reaktioner på mat när det gäller deras blodsockernivåer. Intressant nog, upplevde många personer med ”normalt” blodsocker också ofta höga blodsockernivåer (1). Forskningen visade att olika individer kan ha unika mönster för blodsockerreglering, trots att de klassificeras som ”normala” enligt traditionella tester. Dessa variationer i blodsockermönster kan indikera på olika underliggande hälsoproblem och risker för att utveckla diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Förutom detta introducerade studien ett nytt klassificeringssystem för dessa olika mönster, kallat ”glucotypes”, vilket ger insikter för personlig kostintervention och tidig identifiering av hälsorisker.

CGM kan vara särskilt värdefullt för personer med förhöjd risk för diabetes på grund av familjehistoria eller andra faktorer, samt för personer som använder läkemedel som kan påverka blodsockernivåerna (4).  

2. Optimering av livsstil 

CGM-data kan ge insikter om effekterna av matintag, fysisk aktivitet och stress på glukosdynamiken, vilket ger ett datadrivet tillvägagångssätt för att förbättra våra livsstilsval (1).

 • Näringsbeteende: CGM-system kan upptäcka skillnader i total glukos efter måltider med hög kontra låg glykemisk belastning. Denna funktion kan vara avgörande för att skapa medvetenhet om livsmedel och deras glykemisk belastning, vilket kan leda till förändringar i individers näringsbeteende. 
 •  Fysisk aktivitet: CGM-system kan erbjuda feedback i realtid, vilket gör det möjligt för användare att visualisera effekterna av fysisk aktivitet på glukosdynamiken. Sådan feedback kan vara motiverande och bidra till att öka regelbunden fysisk aktivitet och därmed bidra till hälsosammare livsstilsval. 
 • Optimering av atletisk prestation: CGM kan ge information om glukosvärden och dynamik som kan hjälpa till att optimera näringsstrategier före, under och efter träning, vilket bidrar till en förbättrad fysisk prestation och återhämtning.
 •  Stresshantering: CGM kan synliggöra stressinducerade glukosreaktioner, vilket gör det möjligt för individer att vidta praktiska stressreducerande åtgärder, t.ex. avslappningsövningar, för att förebygga kronisk stress. 

Överväganden för användning av CGM hos icke-diabetiker

Även om CGM erbjuder tydliga fördelar för personer med diabetes, är det mer komplicerat att när det gäller dess användning för friska individer. Vi vill ta itu med de vanliga argumenten mot att använda CGM på friska individer, som verkar berättigade när man överväger denna resa på egen hand. Men med stöd av en utbildad läkare kan dessa problem hanteras på ett effektivt vis. Låt oss undersöka dessa argument och se hur vårt team på NEM kan erbjuda värdefull vägledning och stöd.

Några av de vanligaste problemen med att använda CGM hos icke-diabetiker inkluderar:

 • Det kan leda till informationsöverflöd
  Med över 200 mätningar dagligen är det lätt att bli överväldigad och känna sig överbelastad (4). Om du dessutom lägger till andra enheter som fitness- och sömnspårare får du ännu mer data. Vad gör du med all denna information och hur förstår du den?

  Ja, det är verkligen lätt att känna sig överväldigad av mängden data från CGM, särskilt när den kombineras med andra enheter som fitness- och sömnspårare. Med all denna information är det avgörande att ha en tydlig plan för att tolka och dra nytta av den på ett meningsfullt sätt. Här kommer vi in i bilden. Vi erbjuder stöd för datatolkning och hjälper dig att förstå den omfattande datamängden för att underlätta bättre och mer informerade beslut om din hälsa och välbefinnande.
 • Det kan vara svårt att tolka data
  Det är vanligt att se en ökning av glukosnivåerna efter en sockerrik måltid, vilket inte är förvånande för de flesta. Likaså kan träning leda till en ökning av glukosnivåerna. Det kan vara lockande att tolka detta som ett tecken på att undvika träning för att hålla glukosnivåerna i schack .(4).

  Vi förstår vikten av detta perspektiv. CGM-data kan vara förvirrande och kan kräva expertis från en sjukvårdspersonal för tolkning. Som andra har betonat, även om CGM erbjuder omedelbar glukosdata, kan den praktiska förståelsen och det kliniska beslutsfattandet som sker från denna data förbättras genom vägledning av vårdgivare (5).

  Vårt team av healthy longevity läkare är här för att hjälpa dig att förstå och göra välgrundade justeringar av dina behandlingsplaner baserat på CGM-data. Utöver analysen av CGM-data kan andra kliniska biomarkörer och tester för att upptäcka insulinresistens, prediabetes och typ 2-diabetes vara relevanta och bör övervägas och beställas av en utbildad läkare. CGM är kanske inte lämpligt för alla, och det är viktigt att bedöma individuella risker och ge rekommendationer på en personlig nivå.
 • Det kan ge en illusion av kontroll 
  Mer data om din kropp kan leda till en falsk känsla av kontroll över din hälsa även om du inte omedelbart vidtar åtgärder för att förbättra din hälsa (4).

  Det är vanligt att människor tror att de har kontroll över sin hälsa när de mäter en biomarkör. Att erkänna detta behov av hälsoförbättring är ett utmärkt första steg. Men att enbart övervaka glukosnivåerna utan att vidta åtgärder leder inte till någon verklig förbättring. Vi samarbetar med våra kunder, sätter upp mål och ger dem steg-för-steg-planer som är skräddarsydda efter deras individuella behov. Slutligen är det upp till kunderna att ta ansvar för att genomföra dessa planer med vårt kontinuerliga stöd och vägledning.
 • Viss forskning tyder på att det faktiskt finns en mycket låg variation hos friska individer. Trots detta ses ändå potential i att använda CGM för att övervaka glukosnivåer hos denna population (6).
  Forskningen med syfte att studera glukosnivåer hos friska individer med hjälp av CGM (6). Studien omfattade 74 deltagare, inklusive barn och vuxna, och fann att de flesta sensorglukoskoncentrationerna låg inom det normala intervallet (3,9 mmol/L – 6,7 mmol/L)) under 91 % av dagen. Studien visade också att extrema glukosvärden (under 3,3 mmol/L och över 7,8 mmol/L) var sällsynta (endast 0,2 %) hos friska individer. Dessa fynd tyder på en låg variation i glukosnivåer och minimala toppar hos friska, icke-diabetiska individer. Trots dessa resultat drog forskarna slutsatsen att CGM kan vara användbart för att utvärdera glukostolerans hos icke-diabetiker över tid.

  Många friska människor har vanligtvis goda metaboliska profiler. Vi finner dock ett värde i att undersöka CGM-data eftersom det ger ytterligare en pusselbit och ytterligare en referenspunkt för den allmänna hälsan. Metabol hälsa kan optimeras kontinuerligt, och CGM är ett verktyg som ger oss objektiva data. 

På NEM fokuserar vi på förebyggande åtgärder och rekommenderar användning av CGM för friska individer av två huvudskäl:

 1. CGM är ett kraftfullt förebyggande verktyg som kan avslöja potentiella metabola hälsoproblem som annars kan gå obemärkt förbi. Även personer med normal vikt kan vara metabolt ohälsosamma, och tillstånd som insulinresistens ger inte alltid uppenbara symtom. Genom att tillhandahålla datadrivna insikter om livsstilsval gör CGM det möjligt för individer att fatta välgrundade beslut och vidta proaktiva åtgärder för att förbättra sitt välbefinnande.  
 2. Det konventionella sättet att fastställa metabol hälsa är utformat för personer som redan är sjuka. 

Det finns två vanliga tester för att mäta blodsocker – fastande lukos och HbA1c. De anses vara ”guldstandarden” för att upptäcka diabetes men har nackdelen att de endast ger information vid en specifik tidpunkt. Även om HbA1c ger en bra överblick av blodsockernivåerna under de senaste tre månaderna, saknar den fortfarande information om individuella glukosfluktuationer. 


I Sverige är den förebyggande metaboliska hälsovården för närvarande begränsad. Vanligtvis bedöms den metaboliska hälsan genom en blodpanel som inkluderar kolesterol, triglycerider, blodtryck, fastande glukosnivåer och andra relevanta biomarkörer. När du har fått resultaten blir du kategoriserad som antingen ”frisk” eller ”ohälsosam”. Om du hamnar inom det ”friska” intervallet erbjuds vanligtvis ingen ytterligare stöd genom den offentliga vården. Som vi har diskuterat tidigare kanske ”hälsosam” inte är i närheten av optimal eller så bra som du tror (7).       

Den primära fördelen för våra kunder är det nära samarbetet med våra legitimerade läkare, vilka strävar efter att säkerställa att deras resultat inte bara är normala utan även optimala. Detta inkluderar att övervaka deras glukosmetabolism och alla aspekter av deras hälsa. Att förstå och sätta kliniska data i rätt sammanhang kan vara utmanande, men vi har omfattande erfarenhet av att överväga olika möjligheter vid dataanalys genom att integrera information från flera källor, såsom hälsoenkäter, blodprover, genetisk testning, biologisk ålder och andra avancerade biomarkörer samt detaljerad diagnostik vid behov. Detta holistiska och datadrivna tillvägagångssätt ger våra kunder insikter om hur de kan optimera sin hälsa.

Sammanfattningsvis, genom att använda CGM kan individer få värdefulla insikter om sin metabola hälsa och vidta proaktiva åtgärder för att optimera sitt välmående, fylla luckan efter traditionella testmetoder och möjliggöra ett mer personligt tillvägagångssätt för förebyggande vård. Dessutom får du kontinuerligt stöd från våra legitimerade läkare för att tolka dina data och vägledning om interventioner som kan leda dig till ditt optimala tillstånd.

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

 
Referenser: 
 1. Holzer R, Bloch W, Brinkmann C. Continuous Glucose Monitoring in Healthy Adults—Possible Applications in Health Care, Wellness, and Sports. Sensors. 2022 Jan;22(5):2030. 
 2. Hjort A, Iggman D, Rosqvist F. Glycemic variability assessed using continuous glucose monitoring in individuals without diabetes and associations with cardiometabolic risk markers: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2024 Apr 1;43(4):915–25. 
 3. Harvard Health [Internet]. 2013 [cited 2024 Mar 4]. A good guide to good carbs: The glycemic index. Available from: https://www.health.harvard.edu/healthbeat/a-good-guide-to-good-carbs-the-glycemic-index
 4. MD RHS. Harvard Health. 2021 [cited 2024 Jan 25]. Is blood sugar monitoring without diabetes worthwhile? Available from: https://www.health.harvard.edu/blog/is-blood-sugar-monitoring-without-diabetes-worthwhile-202106112473
 5.  Janapala RN, Jayaraj JS, Fathima N, Kashif T, Usman N, Dasari A, et al. Continuous Glucose Monitoring Versus Self-monitoring of Blood Glucose in Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review with Meta-analysis. Cureus. 11(9):e5634. 
 6. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Variation of Interstitial Glucose Measurements Assessed by Continuous Glucose Monitors in Healthy, Nondiabetic Individuals. Diabetes Care. 2010 Mar 9;33(6):1297–9. 
 7. Mean fasting blood glucose [Internet]. [cited 2024 Mar 4]. Available from: https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2380