Hem » Artiklar » Hälsa » Resveratrol: Insikter om hälsa och livslängd

Det här är sista artikeln i vår serie om sirtuiner, de små superhjältar som arbetar inom oss och potentiellt kan påverka vår livslängd. I den här artikeln kommer vi diskutera molekylen resveratrol, en huvudreglerare av sirtuiner. Reservatrol förmåga att aktivera sirtuiner, särskilt SIRT1, har lett till omfattande forskning på dess potentiella hälsofördelar, som till exempel dess påverkan på livslängd och åldersrelaterade sjukdomar. Den exakta omfattningen av resveratrols effekt på sirtuiner och människors hälsa är fortfarande någon som undersöks och debatteras. Det bortser inte faktumet att det är en av de mest kända sirtuinreglerarna i den vetenskapliga världen. 

Om du först vill ha en introduktion till sirtuiner, eller är nyfiken på att lära dig hur kost och träning påverkar sirtuiner, så kan du utforska det i våra tidigare artiklar. 

Vad är resveratrol? Ursprung, former och naturliga källor

Resveratrol är en polyfenol som förekommer i naturen. Den isolerades först 1939 från rötterna av blomman vit nysrot (1). Resveratrol finns i två strukturer, cis och trans, där trans-resveratrol är den mer stabila formen vilket därför gör den vanligare i naturen (Figur 1). Båda formerna uppvisar olika biologiska aktiviteter. Sedan upptäckten, har man hittat resveratrol i flera olika ätbara växter, såsom bär, vindruvor, jordnötter, pistagenötter och plommon (1). Under de tre senaste årtiondena har reservatrol uppmärksammats för sina potentiella hälsofördelar (1).

Figur 1: Resveratrols kemiska struktur (cis och transformer)

Resveratrol i rödvin: Avslöja den franska paradoxen

I början av 1990-talet väcktes intresset för reservatrol. Det måttliga intaget av rödvin hos den franska befolkningen hade visat sig korrelera med en minskad förekomst av hjärtsjukdomar och obesitas, vilket tycktes motsäga deras relativt fettrika kost. Förhållandet kallas den ”franska paradoxen” och omfattade ursprungligen enbart förekomsten av reservatrol i rödvin (1). Sedan dess har reservatrol varit ett ämne i den allmänna debatten, ofta kopplat till vin och idén om att vin kan ha positiva hälsoeffekter (2). Det är viktigt att notera att mängden reservatrol i vin är för liten för att avsevärt påverka människans livslängd, även om media ofta använder vin för att fånga allmänhetens uppmärksamhet (2).

Resveratrol dosering per dag: Hur mycket är nödvändigt för hälsofördelar?

Reservatrol går att hitta i många fler livsmedel än bara rödvin. Det är dock mycket små mängder i dessa livsmedel, vilket skulle innebära att man måste konsumera stora mängder mat eller dryck för att komma upp i den uppskattade mängden reservatrol som krävs för att få en terapeutisk effekt (Figur 2) (3). Det har gjorts många studier på reservatrol, men hur mycket en behöver beror på indikationen och är fortfarande ett kontroversiellt ämne. Vissa studier rapporterar att det endast behövs några milligram, medan andra studier rapporterat att gram behövs (3). Eftersom det inte finns tillräckligt med reservatrol i mat, kan man hitta det i olika former av kosttillskott som till exempel tabletter, pulver eller topikala läkemedel. 

Figur 2 ( Inspirerad av (3)): En stor mängd mat och drycks behövs för att uppnå terapeutiska nivåer av reservatrol. Med hjälp av djurstudier har det föreslagits att ett dagligt intag på hundratals milligram till flera gram resveratrol är nödvändigt för en terapeutisk effekt. För att sätta detta i perspektiv, om någon siktar på att konsumera 1 gram resveratrol dagligen, skulle de behöva ett intag av de mängder mat eller dryck som visas här.

Hur fungerar resveratrol i kroppen?

Vi presenterar reservatrol som en del av vår sirtuin-serie. Reservatrol påverkar olika sirtuinvägar, men kan påverka våra kroppar på fler sätt. Preklinisk data visar att reservatrol påverkar flera molekyler och processer i våra kroppar. Det kan interagera med en mängd olika signalmolekyler så som Wnt, NF-kB, cytokiner, och kaspaser. Denna mångsidighet är anledningen till att reservatrol har så många olika effekter på hälsan och anses ha flera fördelaktiga egenskaper (1). Dess förmåga att angripa många olika delar gör det till ett lovande medel för cancerterapi och det har visat positiva svar i vanliga cancertyper såsom tjocktarmscancer, bröstcancer, och multipelt myelom (1). 

Förlänga livslängden: Myt eller verklighet? 

Resveratrol är känt för sina antioxidanta, antiinflammatoriska, anti-cancerogena, hjärtskyddande och nervskyddande egenskaper (3), (4). En av de mest anmärkningsvärda aspekterna med resveratrol är dess förmåga att förlänga livslängden i modellorganismer. Resveratrol visade sig förlänga livslängden med 70% i jäst (Saccharomyces cerevisiae), vilket är en typisk modell för åldrandestudier (5). Det har också visat sig förlänga livslängden hos maskar och bananflugor (6). Dessutom visade en studie ökad överlevnad för möss som matades med resveratrol och fettrik kost jämfört med möss som matades med enbart en fettrik kost, och deras förväntade livslängd matchade möss som matades med en normal kost (7). Närmare bestämt har 58% av mössen som matades med en fettrik kost dött, jämfört med 42 % av mössen som matades med resveratrol och fettrik kost och 42% av mössen med standard kost.

Det finns för närvarande inga studier som direkt kopplar användandet av reservatrol till förlängning av livslängden, men det finns studier som undersöker effekten av resveratrol vid olika sjukdomar, vilket vi kommer diskutera nedan.

Resveratrols roll i sjukdomshantering: Lovande insikter

Det har rapporteras att reservatrol kan potentiellt förbättra det terapeutiska resultatet hos patienter som lider av diabetes, obesitas, kolorektalcancer, bröstcancer, multipelt myelom, metabolt syndrom, hypertoni, Alzheimers sjukdom, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och rinofaryngit (1).

  • Diabetes, obesitas och metabolt syndrom

Forskning har visat att resveratrol kan förbättra insulinkänsligheten och glukosmetabolismen, vilket gör det till ett intressant område inom diabeteshantering (1). I en placebokontrollerad klinisk studie, administrerades 1 g reservatrol till individer med typ 2 diabetes mellitus under 45 dagar. Resultatet var antidiabetiska effekter med minskat fastande blodsockernivå, hemoglobin A1c, insulinnivåer och insulinresistens. En signifikant ökning av lipoproteinkolesterol med hög densitet observerades också (8). Lägre doser av reservatrol (10 mg/dag i 4 veckor) sänkte också blodsockernivåerna och ökade insulinkänsligheten hos diabetespatienter. En studie som tog hänsyn till flera randomiserade kontrollerade studier om effekten av resveratrol på glukoskontroll och insulinkänslighet (metaanalys), bekräftade resveratrols effektivitet när det kommer till att förbättra tillståndet hos diabetespatienter jämfört med friska deltagare, och speciellt vid lägre doser (9).

  • Cancer 

En del forskning tyder på att resveratrol kan ha anticanceregenskaper och potentiellt hämma tillväxten av cancerceller. Positiva resultat har visats för reservatrol i vanliga cancerformer som tjocktarmscancer, bröstcancer, och multipelt myelom (1). Preklinisk forskning (forskning i modellorgansimer som maskar och möss) har visat att reservatrol kan påverka olika cancerrelaterade gener. Däremot när det kommer till kliniska studier (studier på människor), har man endast observerat dessa effekter i ett fåtal patienter. För närvarande finns det få publicerade kliniska studier om resveratrol (totalt 152), jämfört med tusentals prekliniska studier (1). För att verkligen veta om resveratrol hjälper till att behandla cancer behöver vi mer noggranna och större kliniska prövningar. Dessa studier kan också hjälpa oss att förstå hur resveratrol fungerar i kroppen (farmakokinetik) och vad det gör med sjukdomen (farmakodynamik).

  • Neurologiska sjukdomar

Resveratrol har också potential när det kommer till hjärnsjukdomar som Alzheimers och minnesproblem, eftersom reservatrol kan påverka olika gener och processer som är kopplade till dessa sjukdomar och skyddar hjärnan från skador. Men i studier med Alzheimerpatienter så visade inte alla nytta av reservatrol trots att vissa tecken förbättrades (10). I kombination med en annan behandlingsform för stroke, kan reservatrol göra att behandlingen fungerar bättre och blir säkrare (11). Reservatrol kan också hjälpa till med minnet, sockerkontroll, och humörproblem, vilket potentiellt kan ha en effekt på tillstånd såsom ångest, depression och kognitiv försämring (1).

  • Kardiovaskulära sjukdomar

Om vi diskuterar hjärthälsa i stället, så kan reservatrol också vara fördelaktig här genom att rika in sig på många olika saker. Däremot är bevisen som stöder dess effektivitet vid behandling av hjärt- och kärlsjukdomar (CVD) hos människor fortfarande begränsade (1). I en trippelblind klinisk studie med CVD-patienter visade en kombination av reservatrol på 8 mg tillsammans med druvextrakt lovande resultat och verkade sänka det ”dåliga” kolesterolet och inflammation jämfört med placebo (12). Andra studier har visat att reservatrol kosttillskott förbättrar olika kardiovaskulära riskfaktorer såsom blodfettsprofiler, fastande blodsocker, och inflammationsmarkörer. Men dess exakta bidrag till detta när det används tillsammans med andra substanser är oklart (13), (14). För att öka vår kunskap om resveratrols effektivitet vid behandling av hjärt- och kärlsjukdomar behövs ytterligare kliniska prövningar som tar hänsyn till variabler som till exempel patientegenskaper, blodtryck och möjliga kombinerade effekter av olika behandlingar. 

  • Inflammatoriska sjukdomar

Reservatrol verkar också minska inflammation i sjukdomen Takayasus arterit. Det är en mycket sällsynt inflammatorisk sjukdom som påverkar främst aortan och dess huvudgrenar (15). Reservatrol gör möjligtvis detta genom att sänka mängden av den specifika inflammationsframkallande molekylen TNF-α. Men i vissa studier, särskilt med en hög dos på 5 mg, kan det också öka mängden av denna inflammationsframkallande molekyl hos friska människor (16). Så mängden, varaktigheten och en persons hälsa kan påverka hur resveratrol påverkar inflammation. Mer forskning behövs för att fullt ut förstå denna dubbla funktion hos resveratrol i olika situationer.

Utöver de diskuterade studierna finns det för närvarande flera kliniska prövningar som involverar resveratrol – 6 aktiva studier och 10 studier som för närvarande rekryterar patienter (www.clinicaltrials.gov). Några av de sjukdomar som undersöks är kardiovaskulära, äggstocksinsufficiens, insulinresistens, ulcerös kolit, hudföryngring och reservatrol som ett kosttillskott mot åldrande. Detta betonar den kontinuerliga undersökningen av resveratrols potentiella fördelar. 

Potentiella biverkningar av resveratrol

Resveratrol har visat potentiella hälsofördelar i kliniska studier, men substansen är också förknippat med vissa biverkningar. 

  • Huvudvärk och yrsel

Studier med friska individer har rapporterat milda biverkningar som huvudvärk och yrsel vid högre doser av resveratrol (17).

  • Förhöjda leverenzymer, hudutslag, diarré

Vissa mediciner kan orsaka oönskade farmakologiska reaktioner i kroppen, vilket kallas biverkningar. Intaget av 1 gram resveratrol i 12 veckor av obesa postmenopausala kvinnor orsakade förhöjda leverenzymer, hudutslag, diarré och förhöjt kolesterol hos vissa av försökspersoner (18).

  • Blödning och blåmärken

Resveratrol kan ha trombocythämmande effekter och kan orsaka blödning eller blåmärken, särskilt när det kombineras med antikoagulerande eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (19).

Därmed, även om resveratrol är lovande, bör dess säkerhet och potentiella biverkningar övervägas när det används som kosttillskott (1).

Problem med biotillgängligheten

I de flesta kliniska studier är den stora utmaningen den begränsade biotillgängligheten av resveratrol. Det absorberas, metaboliseras och utsöndras lätt från kroppen och därför stannar det bara kvar i cellen under en mycket begränsad tid. Forskare arbetar med att utveckla föreningar som liknar resveratrol men förväntas ha bättre biotillgänglighet (1) (20).

Resveratrol kosttillskott: Navigera i landskapet för bättre hälsa

Slutligen är det värt att nämna att resveratrol säljs som ett kosttillskott, vilket innebär att det inte behöver genomgå den rigorösa godkännandeprocessen som läkemedel gör. Trots de många regler som finns på plats,finns det fortfarande frekventa fall av överträdelser och livsmedelsbedrägerier inom kosttillskottsindustrin. I en studie som utvärderade 20 kosttillskottsprodukter med resveratrol i Slovenien, konstaterade man att 95 % av dessa produkter inte innehöll den mängd resveratrol som deklarerades på etiketterna och 55 % hade mer än vad som var deklarerat (21). Dessutom överskred 25 % av produkterna den högsta tillåtna nivån av resveratrol för ett kosttillskott enligt EU:s regler. Analysen av etiketterna avslöjade också flera fel, som till exempel stavfel och vilseledande information. Det här belyser behovet av förbättringar inom kosttillskottsindustrin för att säkerställa säkerhet och noggrannhet.

Granskning av reservatrol: Balansen mellan löften och försiktighet

Sammanfattningsvis har resveratrol studerats omfattande för sina olika effekter. Medan mer traditionella läkemedel ofta riktar sig mot enstaka molekyler, gör resveratrols multitargeting-egenskaper och långa historia av säker konsumtion, det till en lovande kandidat för olika hälsotillstånd. Däremot innebär dess snabba metabolism och begränsade biotillgänglighet utmaningar, och mer forskning krävs för att fullt förstå dess kliniska tillämpningar. För närvarande är resveratrol tillgängligt som ett kosttillskott men skrivs inte ut för behandling av sjukdomar. Se till att rådgöra med sjukvårdspersonal för att avgöra om reservatrol passar för dina unika hälsomål och behov. Att använda personliga strategier kan bana väg för ett hälsosammare och mer tillfredställande livs.

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

Referenser

1. Singh AP, Singh R, Verma SS, Rai V, Kaschula CH, Maiti P, et al. Health benefits of resveratrol: Evidence from clinical studies. Med Res Rev. 2019;39(5):1851–91. 

2. Silva P, Portillo MP, Fernández-Quintela A. Resveratrol and Wine: An Overview of Thirty Years in the Digital News. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan;19(23):15815. 

3. Weiskirchen S, Weiskirchen R. Resveratrol: How Much Wine Do You Have to Drink to Stay Healthy?123. Adv Nutr. 2016 Jul 11;7(4):706–18. 

4. Salehi B, Mishra AP, Nigam M, Sener B, Kilic M, Sharifi-Rad M, et al. Resveratrol: A Double-Edged Sword in Health Benefits. Biomedicines. 2018 Sep 9;6(3):91. 

5. Howitz KT, Bitterman KJ, Cohen HY, Lamming DW, Lavu S, Wood JG, et al. Small molecule activators of sirtuins extend Saccharomyces cerevisiae lifespan. Nature. 2003 Sep;425(6954):191–6. 

6. Wood JG, Rogina B, Lavu S, Howitz K, Helfand SL, Tatar M, et al. Sirtuin activators mimic caloric restriction and delay ageing in metazoans. Nature. 2004 Aug;430(7000):686–9. 

7. Baur JA, Pearson KJ, Price NL, Jamieson HA, Lerin C, Kalra A, et al. Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet. Nature. 2006 Nov 16;444(7117):337–42. 

8. Movahed A, Nabipour I, Lieben Louis X, Thandapilly SJ, Yu L, Kalantarhormozi M, et al. Antihyperglycemic Effects of Short Term Resveratrol Supplementation in Type 2 Diabetic Patients. Evid-Based Complement Altern Med ECAM. 2013;2013:851267. 

9. Liu K, Zhou R, Wang B, Mi MT. Effect of resveratrol on glucose control and insulin sensitivity: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials123. Am J Clin Nutr. 2014 Jun 1;99(6):1510–9. 

10. Moussa C, Hebron M, Huang X, Ahn J, Rissman RA, Aisen PS, et al. Resveratrol regulates neuro-inflammation and induces adaptive immunity in Alzheimer’s disease. J Neuroinflammation. 2017 Jan 3;14:1. 

11. Chen J, Bai Q, Zhao Z, Sui H, Xie X. Resveratrol improves delayed r-tPA treatment outcome by reducing MMPs. Acta Neurol Scand. 2016;134(1):54–60. 

12. Tomé-Carneiro J, Gonzálvez M, Larrosa M, García-Almagro FJ, Avilés-Plaza F, Parra S, et al. Consumption of a grape extract supplement containing resveratrol decreases oxidized LDL and ApoB in patients undergoing primary prevention of cardiovascular disease: a triple-blind, 6-month follow-up, placebo-controlled, randomized trial. Mol Nutr Food Res. 2012 May;56(5):810–21. 

13. Zamora-Ros R, Urpi-Sarda M, Lamuela-Raventós RM, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Arós F, et al. High urinary levels of resveratrol metabolites are associated with a reduction in the prevalence of cardiovascular risk factors in high-risk patients. Pharmacol Res. 2012 Jun 1;65(6):615–20. 

14. Militaru C, Donoiu I, Craciun A, Scorei ID, Bulearca AM, Scorei RI. Oral resveratrol and calcium fructoborate supplementation in subjects with stable angina pectoris: Effects on lipid profiles, inflammation markers, and quality of life. Nutrition. 2013 Jan 1;29(1):178–83. 

15. Shi G, Hua M, Xu Q, Ren T. Resveratrol improves treatment outcome and laboratory parameters in patients with Takayasu arteritis: A randomized double-blind and placebo-controlled trial. Immunobiology. 2017 Feb 1;222(2):164–8. 

16. Gualdoni GA, Kovarik JJ, Hofer J, Dose F, Pignitter M, Doberer D, et al. Resveratrol enhances TNF-αproduction in human monocytes upon bacterial stimulation. Biochim Biophys Acta BBA – Gen Subj. 2014 Jan 1;1840(1):95–105. 

17. Almeida L, Vaz-da-Silva M, Falcão A, Soares E, Costa R, Loureiro AI, et al. Pharmacokinetic and safety profile of trans-resveratrol in a rising multiple-dose study in healthy volunteers. Mol Nutr Food Res. 2009;53(S1):S7–15. 

18. Chow HHS, Garland LL, Heckman-Stoddard BM, Hsu CH, Butler VD, Cordova CA, et al. A pilot clinical study of resveratrol in postmenopausal women with high body mass index: effects on systemic sex steroid hormones. J Transl Med. 2014 Aug 14;12:223. 

19. Detampel P, Beck M, Krähenbühl S, Huwyler J. Drug interaction potential of resveratrol. Drug Metab Rev. 2012 Aug 1;44(3):253–65. 

20. Ziętara P, Dziewięcka M, Augustyniak M. Why Is Longevity Still a Scientific Mystery? Sirtuins—Past, Present and Future. Int J Mol Sci. 2022 Dec 31;24(1):728. 

21. Bensa M, Vovk I, Glavnik V. Resveratrol Food Supplement Products and the Challenges of Accurate Label Information to Ensure Food Safety for Consumers. Nutrients. 2023 Jan;15(2):474.